fbpx
生日派對攀石同樂日
Birthday Party Climbing Funday

有關相片

活動簡介

想接受新穎刺激嘅挑戰?玩厭咗一般活動?
機會嚟喇!嚟JUST CLIMB攀石啦!

為何參與抱石活動?

1. 體驗最新的城市運動
2. 培養身心發展
3. 提升思考和應變能力
4. 過程中提升自信心,逐漸養成永不放棄的精神
5. 加強學員間的互信,從而建立深厚的夥伴關係
6. 將課堂學會的精神融入日常生活
7. 減壓並提升專注力

活動流程及收費

聯絡我們

索取報價

JUSTCLIMB BIRTHDAY PARTY

填寫以下表格 Fill in the form below

收到你的表格後,我們會盡快與你聯絡!